Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist.: Degene die daadwerkelijk de opleiding gaat volgen.

Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor betaling van de opleiding.

Annuleren.: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant.

Lesmateriaal: Al het door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM verstrekte materiaal m.b.t. de opleiding zoals: cursusboek, examentrainingen, zakkaartjes, landkaarten, wetteksten, naslagwerken, losse opgaven enz.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of offertes verklaart de contractant de Algemene Inschrijvings-en betalingsvoorwaarden van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM te kennen en te accepteren.

2.2 Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met het inschrijfformulier en of een offerte aan de contractant verstrekt.

2.3 De voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen TAXIOPLEIDINGSCENTRUM en de contractant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen voordat de betreffende overeenkomst is gesloten. Deze voorwaarden en het bepaalde in de brochure vormen de gehele overeenkomst.

Artikel 3 Inschrijven.

3.1a De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van het inschrijfformulier door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de cursist wordt meegedeeld.

3.1b De cursusplaatsen worden door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM vastgesteld. TAXIOPLEIDINGSCENTRUM behoudt zich het recht voor de indeling van alle opleidingen, examens voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Vanzelfsprekend zal TAXIOPLEIDINGSCENTRUM alles in het werk stellen om eventuele nadelige gevolgen van een wijziging van cursusplaats voor cursisten zoveel mogelijk te beperken. TAXIOPLEIDINGSCENTRUM is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de cursist, voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats.

3.1c Een opleiding gaat door wanneer naar het oordeel van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM voldoende cursisten zullen deelnemen. Wanneer te weinig cursisten hebben ingeschreven, gaat de opleiding niet door. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun financiële verplichtingen vervallen.

Artikel 4 Betalingen.
4.1a

De overeengekomen cursusprijs is zonder, dan wel met BTW vrij overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst.

4.1b Op het inschrijfformulier wordt aangegeven dat de opleidingsprijs in één keer wordt betaald.

De laatste betaling dient voor het begin van de cursus te zijn voldaan.

Indien de contractant een ander is dan de cursist dient de netto opleidingsprijs in één keer voldaan te worden. .

4.2 De prijs blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd, tenzij wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voorzover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed resp. gebruikt, hier aanleiding toe geven. Deze wijzigingen dienen zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voor te doen en zullen door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

4.2 De prijs blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd, tenzij wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voorzover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed resp. gebruikt, hier aanleiding toe geven. Deze wijzigingen dienen zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voor te doen en zullen door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. 4.2 De prijs blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd, tenzij wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voorzover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed resp. gebruikt, hier aanleiding toe geven. Deze wijzigingen dienen zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voor te doen en zullen door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

4.3 Indien de contractant als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen kan hij zich wenden tot de directie van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Een verzoek hiertoe dient aangetekend te worden gezonden aan TAXIOPLEIDINGSCENTRUM. Indien TAXIOPLEIDINGSCENTRUM met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk vastgelegd.

4.4a De cursusgelden worden door TAXIOPLEIDINSCENTRUM. voor aanvang van de cursus geïncasseerd via een overschrijving of contant betaling.

4.4b Indien deze incasso door de contractant wordt geweigerd, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum niet betaald is een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan.

4.4c Indien de vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte voor rekening van de contractant. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 35,00 eventueel te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente, gerekend vanaf de eerste vervaldag.

4.4d Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet contractant de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten. Door het niet bezoeken van de cursus vervalt de financiële verplichting ten opzichte van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM niet.

4.5 Onverminderd de betalingsverplichting van de contractant behoudt TAXIOPLEIDINGSCENTRUM zich het recht voor de levering van diensten en/of opleidingen, examens op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet binnen twee maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 Annuleren.

Annuleren dient altijd te geschieden per aangetekende brief. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering. Geschiedt ontbinding van de gesloten overeenkomst door de contractant meer dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen, examens door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM, dan verplicht contractant zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5.2a Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs.

5.2b Bij ontbinding korter dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen, examens door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM is contractant 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5.2c Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs.

5.3 Indien contractant tijdens de levering van diensten en/of opleidingen, examens door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM de overeenkomst ontbindt, is de contractant de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5.4 Indien hetzij contractant, hetzij TAXIOPLEIDINGSCENTRUM niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

5.5 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van één van de partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst, op te schorten.

5.6 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en/of opleidingen, examens met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.

5.7 Geen opzegvergoeding is verschuldigd indien de cursist komt te overlijden. Indien de cursist als gevolg van ziekte de cursus en/of opleiding niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen één maand na de annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. Indien de behandelende arts een dergelijke verklaring niet wil of kan verstrekken, gezien de tussen contractant en hem bestaande vertrouwensrelatie dient men zich te wenden tot een onafhankelijke andere arts.

5.8 Het tussentijds onderbreken of opschorten van de opleiding is niet mogelijk, tenzij zeer dringende (medische) redenen hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen, uiterlijk één maand voor aanvang van de opleiding schriftelijk ter beoordeling worden voorgelegd.

Artikel 6 Klachten.

In geval van klachten met betrekking tot de opleiding kan men zich binnen veertien dagen bij aangetekend schrijven wenden tot de directie van het TAXIOPLEIDINGSCENTRUM. Zolang de klacht door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM niet schriftelijk is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand. Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Artikel 7 Geheimhouding.

Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overkomst wederkering tot geheimhouding verplicht al het geen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhouding op.

Artikel 8 Auteurs-en eigendomsrecht.

Van het door TAXIOPLEIDINGSCENTRUM verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

9.1 TAXIOPLEIDINGSCENTRUM en de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen dragen generlei aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade en verliezen die de contractant, cursist of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van TAXIOPLEIDINGSCENTRUM en/of de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen.

9.2 Contractant vrijwaart TAXIOPLEIDINGSCENTRUM en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van de cursist of derden welke met de uitvoering van de opleidingen, examens, examens en/of diensten en/of adviezen direct of indirect samenhangen.

Artikel 10 Einde overeenkomst.

De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen, dan wel bij overlijden van de contractant.